Garancija

Garancija na sva naša vozila je 3 godine ili 100.000 pređenih kilometara.

Garantni list

U skladu sa zakonskom obavezom izdavanja garantnog lista, garantni list je sastavni deo ugovora o prodaji vozila koji kupac zaključuje sa KVIS d.o.o. ili njegovim ovlašćenim ugovornim partnerom (u daljem tekstu: prodavac). Prodavac garantuje da je vozilo pokriveno garancijom za ispravno funkcionisanje, u skladu sa tehničkim standardima važećim u vreme njegove proizvodnje. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke vozila kupcu i važi za rok definisan u opštim uslovima prodaje.

Prodavac preuzima obaveze u skladu sa ovim odredbama o garanciji i garantuje za njihovo blagovremeno ispunjenje.
Kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvara (nedostatka) koji je nastao kao posledica fabričke greške u delu, materijalu ili proizvodnji i štete, koja je time prouzrokovana na drugim delovima vozila (popravka). U pogledu obima prava po osnovu garancije, troškovi popravke koji podležu garanciji ograničavaju se tržišnom vrednošću vozila u trenutku nastanka štete.

Prodavac garantuje kupcu da će u garantnom roku o vlastitom trošku obaviti sve potrebne popravke nastale kao posledica fabričke greške na materijalu, odnosno u postupku izrade, kao i da će nadoknaditi troškove transporta vozila do najbližeg ovlašćenog servisa. Transport se obavlja u dogovoru sa nadležnom službom KVIS d.o.o., a troškovi se odobravaju po dnevnoj važećoj tarifi.

Realizacija prava po osnovu garancije vrši se isključivo preko autorizovanih Chery servisnih partnera. U slučaju opravke, davalac garancije može po svojoj proceni defektni deo ili da zameni ili da popravi. Za delove, koji su u okviru opravke ugrađeni važi garancija pod uslovima i rokovima saglasno specifikaciji proizvođača.
Garancija na vozilo podrazumeva besplatnu zamenu neispravnih delova, sklopova i/ili agregata ili njihovu popravku tako da budu dovedeni u tehnički ispravno stanje, a koji su delovi, sklopovi i/ili agregati neupotrebljivi ili neispravni utvrđuje se prema proceni prodavca odnosno ovlašćenog ugovornog partnera. Prilikom njihove zamene garantuje se ugradnja originalnih Chery delova, sklopova i/ili agregata.

Isključuje se obaveza zamene delova, sklopova i/ili agregata koji se mogu popraviti. Delovi, sklopovi i/ili agregati zamenjeni novim ostaju u vlasništvu prodavca odnosno ovlašćenog partnera.

Garancija ne pokriva troškove popravke oštećenja na vozilu koja su nastala kao posledica:

 • nemara, lošeg ili nepravilnog korišćenja i/ili održavanja vozila suprotno propisima proizvođača o korišćenju vozila (uputstvo za upotrebu, servisna knjžica),
 • nepravilnog transporta i/ili uskladištenja vozila
 • štete nastale zbog upotrebe nečistog i/ili pogrešnog ili goriva neodgovarajućeg kvaliteta, ulja, maziva, i ostalih tečnosti, sredstava za čišćenje i poliranje, osim onih koji se preporučuju u uputstvima proizvodjača,
 • štete nastale kao posledica uticaja okoline, (padavine, nečistoća iz vazduha, hemikalije, smola drveća, so, morska voda, opasnost na putu, i sl.)
 • štete nastale kao posledica prirodnih pojava (grad, oluja, tornado, udar groma, peščana oluja, poplava, zemljotres, i sl.)
 • saobraćajnih nezgoda (udesa)
 • kasnog prijavljivanja oštećenja na vozilu, tj. ako kupac nije odmah prijavio manjkavost u funkcionisanju ili štetu, odn. nije odmah pružio priliku za popravku
 • nestručna popravke ili servisiranja vozila u servisu koji nije autorizovan od strane proizvođača

Prava i garancije prestaju ako se:

 • vozilo koristi za trke, takmičenja ili na svaki drugi način koji nije u skladu sa uputstvom za korišćenje i karakteristikama vozila;
 • vozilo opterećuje iznad ograničenja;
 • vozilo popravlja, servisira ili demontira u celini ili delimično, u neovlašćenim servisima odnosno nestručno popravlja ili servisira;
 • ugrađuje dodatna oprema bilo koje vrste (telefonski aparat, radio, alarm, itd.) kod neovlašćenih servisa;
 • ugrađuju rezervni delovi i oprema koji nisu odobreni od proizvođača ili nisu originalni, vozilo prepravlja bez odobrenja proizvođača/prodavca, ugrađuju nehomologovani delovi odnosno oprema (npr. felne, spojleri, radio, i sl.)
 • na vozilu modifikuje izgled, menja ili podešava brzinometar ili brojač kilometraže.
 • izvrši “Tuning” motora.

Garancija važi samo pod uslovom da kupac vozilo servisra, odnosno održava i podmazuje kod ovlašćenog servisa, u rokovima predviđenim i navedenim u servisnoj knjižici koja se predaje uz vozilo. Prilikom korišćenja prava na garanciju neophodno je prezentirati kompletno ispunjenu servisnu knjižicu.

U slučaju nedostatka servisne knjižice, u koju se upisuju svi obavljeni radovi redovnog održavanja i podmazivanja kod ovlašćenih servisa, važiće odgovarajući računi.

Garancija ne pokriva troškove redovnog održavanja vozila (na primer, redovan servis u određenom vremenskom roku i/ili posle određene kilometraže, prema uslovima iz servisne knjižice).

Garancija ne pokriva troškove redovnog održavanja (servisiranja) i popravki koje nastanu kao posledica redovnog trošenja (habanja) delova koji su podložni trošenju, kao što su:

 • filter za vazduh, ulje i gorivo, svećice, lampice, kočne obloge, pločice, diskove, doboše, V-remeni, gume brisača, gumena creva, pneumatici vozila, oštećena stakla, lamela i druge frikcione obloge, i sl.
 • izlizana unutrašnja oprema i/ili ukrasni delovi;
 • oštećenja na staklima, osim ako se jasno ne dokaže da je do oštećenja došlo usled greške u proizvodnji  i montaži;
 • gume na vozilu, osim ako se nedvosmisleno dokaže da je do oštećenja došlo usled greške u proizvodnji i montaži;
 • delove spojnice, amortizere, lonac auspuha i svećice;
 • štap antene, baterije za daljinsko komandovanje putem radio talasa
 • sekundarna oštećenja koja su nastala po prijavi  primarnog oštećenja prodavcu ili drugom licu ovlašćenom od strane proizvođača (prodavca) da vrši popravku, a kao posledica neprekinutog korišćenja vozila.

Garancijom takođe nisu obuhvaćeni: svi radovi na podešavanju, punjenje i nega starter baterija, resetovanja, a da pritom nije oštećen (defektan) neki deo, kao i zaprljanost i podešavanja brizgaljki uređaja za pranje farova i pranje stakla, prefarbavanje materijala, pojave pohabanosti u unutrašnjem prostoru vozila, na laku/farbi i pokretnom krovu, lom stakla.

Nedostaci na naknadnim dogradnjama, nadogradnjama, ugradnjama, i prepravkama kao i na priboru su izuzeti od garancije. Isto važi i za nedostatke na vozilu, koji su prouzrokovani ovim merama.

Prodavac garantuje za servisno održavanje, popravke i ugradnju originalnih rezervnih delova u ovlašćenim servisnim radionicama.

Uputstvo za postupak reklamacije

Kupac je dužan da kvar na vozilu bez odlaganja prijavi ovlašćenom servisu.

Kupac je odgovoran za štetu koja na vozilu nastane zbog neblagovremene prijave kvara ovlašćenom servisu.

Ovlašćeni servis je obavezan da u najkraćem roku utvrdi opravdanost popavke za predmet garancije i sastavi garantni zapisnik. Ovlašćeni servis je obavezan da u najkraćem roku, a ne dužem od 45 dana popravi vozilo. Ako kupac sve do isteka roka za opravku primi bez primedbi informaciju da će opravka trajati duže od 45 dana smatraće se da se kupac saglasio sa produženjem roka opravke. U opravdanim slučajevima ovaj se rok može produžiti i bez saglasnosti kupca. U slučaju da servis utvrdi neopravdanost opravke pod uslovima iz garancije, a kupac ospori ovakvu procenu servisa, servis će zastati sa opravkom sve do razrešenja ovog pitanja, za koje vreme rokovi za opravku ne teku.

Izvršenjem radova u roku ili u opravdano produženom roku isključena je odgovornost za eventualnu štetu zbog odvojenosti od vozila, troškove najma drugog vozila, kao i za drugu nastalu štetu, niti to utiče na produženje garantnog roka.

Opravka vozila u roku ili opravdano produženom roku ne daje pravo kupcu da zahteva smanjenje cene, raskid ugovora niti naknade štete.

Prodavac ne odgovara za posrednu štetu i troškove nastale u vezi sa neispravnim funkcionisanjem predmeta isporuke u slučajevima pokrivenim garancijom, kao što su šteta na drugoj imovini ili dobru, povrede lica, izgubljena dobit, troškovi najma drugog vozila, neopravdani troškovi vučne službe, putni troškovi, troškovi smeštaja, itd.

Kvarovi koji su nastali i prijavljeni su u garantnom roku, a u garantnom roku nisu otklonjeni, biće pokriveni garancijom sve do njihovog otklanjanja.

Posle isteka garantnog roka, kupac gubi sva prava po osnovu izdate garancije.

Popis ovlašćenih servisnih radionica sastavni je deo garantnog lista i nalazi se na poleđini.

Rešavanje sporova

Za sve sporove pristekle iz svih navedenih uslova garancija nadležan je sud stvarne nadležnosti sa sedištem u Beogradu.

Malo korišćeni automobili

Dilersko-servisna mreža

Garancija

Linkovi

Copyright © 2014 Chery Inc. All Rights Reserved